Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sarega.pl, prowadzonym przez  IPP Sarega Barbara Dziegińska z siedzibą w Szczecinie 71-451 przy ulicy Zakopiańskiej 16/17, NIP 851-160-29-27 wpisaną do CIDG 

2. DANE KONTAKTOWE

1) Adres korespondencyjny

Sarega Sp. z o.o.

Ul. Aleksandra Kostki Napierskiego 35/4 

Szczecin 70-783

2) Adres poczty elektronicznej : sklep@sarega.eu

3) Numery telefonów:

Biura Obsługi klienta 508-812-051 (koszt połączenia zgodny z taryfikatorem opłat operatora linii telefonicznej),

Dział techniczny 506-021-076 (koszt połączenia zgodny z taryfikatorem opłat operatora linii telefonicznej),

 

§ 2 Definicje

 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte są wymienione poniższe terminy należy przez nie rozumieć:

1) IPP Sarega Barbara Dziegińska z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Zakopiańskiej 16/17 wpisaną do CIDG. Zarejestrowana pod numerem NIP: 851-160-29-74, Regon: 812248964

2) Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z IPP Sarega niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

5) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez IPP Sarega dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sarega.pl;

6) Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży Usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zwanym  również IPP Sarega oraz Sprzedającym i Sklepem.

7) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których IPP Sarega skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

8) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

9) Przedmiot transakcji - Towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

10) Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

11) Usługa - czynność, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa o Świadczeniu Usług.

12) Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów lub świadczonych Usług.

13) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

14) Umowa o Świadczeniu Usług - Zgodne oświadczenie woli Usługodawcy i Klienta

15) Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sarega.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

16) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj Usługi, rodzaj i ilość Towaru, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie  IPP Saredze przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Towarów lub Usług będących przedmiotem Zamówienia;

17) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

18) E-faktura - elektroniczny obraz dokumentu fiskalnego.

19) Przelew - Dyspozycja przekazania środków pieniężnych osobiście w oddziale banku lub na poczcie

20) Przelew Online - Dyspozycja dokonania przekazania środków pieniężnych za pośrednictwem Internetu.

21) Płatność Kartą - Dyspozycja przekazania środków pieniężnych przy użyciu karty płatniczej

22) Cennik Transportowy - wykaz cen transportu w zależności od wielkości i wagi paczki

23) Zwrot - procedura rozwiązania umowy pomiędzy sprzedawcą a Klientem

24) Dane Osobowe - Informacje Osobiste służące do identyfikacji klienta oraz realizacji zamówienia.

25) Baza Danych - Miejsce przechowywania Danych Osobowych klientów.

26) Przeglądarka Internetowa - aplikacja umożliwiająca korzystanie z Internetu

 

 

§ 3 Zasady ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego www.sarega.pl umów sprzedaży towarów, umów o świadczenie usług, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w asortymencie IPP Sarega oraz zasady postępowania reklamacyjnego

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy IPP Sarega  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie IPP Sarega  są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

4) zalecana rozdzielczość ekranu 1440 x 900 pikseli.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, IPP Sarega podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. IPP Sarega zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

7. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

8. Sprzedający w razie stwierdzenia naruszenia regulaminu ma prawo usunąć Klienta z Bazy Danych Klientów

 

§ 4 Składanie zamówień

 

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie i drogą mailową.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego, Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany lub adres pod którym Usługa ma być świadczona oraz numer telefonu i adres e-mail.

4.  W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. W celu złożenia skutecznego zamówienia klient powinien wybrać produkt z listy produktów klikając dodaj do koszyka, następnie w zależności od decyzji kliknąć kontynuuj zakupy(jeśli chce dobrać produkt lub usługę) lub przejdź do płatności( jeśli chce zakończyć proces zakupów i zapłacić za wybrany towar lub usługę). Klient zobowiązany jest sprawdzić poprawność wprowadzonych danych takich jak: adres dostawy; imię i nazwisko. Po sprawdzeniu poprawności danych należy kliknąć przejdź do płatności. Następnie należy wybrać sposób w jaki przesyłka zostanie dostarczona. Cennik dostawy jest podany przy nazwie sposobu dostawy. Po zaakceptowaniu sposobu dostawy i kliknięciu przejdź do płatności Klient wybiera sposób zapłaty klikając w odpowiednie miejsce. W zależności od wybranej opcji płatności Klient zostaje:

1) Przekierowany do strony swojego banku w momencie wybrania opcji szybkiego przelewu poprzez przelewy24.pl i tam Klient loguje się używając swoich danych do logowania w bankowości internetowej.

2) Klient otrzymuje informację ze zamówienie zostało złożone skutecznie wraz z informacją odnośnie nr konta bankowego, nr zamówienia oraz zostaje poinformowany, że wszystkie te informacje otrzyma na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej przy wyborze przelewu standardowego

6. Klient w procesie składania zamówienia poprzez dodanie wpisu określającego wolę w polu komentarza, może wyrazić chęć otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci e-faktury, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Powyższe określenie woli uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9.  W formularzu zamówienia należy wskazać:

1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony Towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

 

§ 5 Koszt i termin wysyłki Towarów i realizacji Usług

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Usługa świadczona jest pod adresem wskazanym w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie świadczenie Usługi lub może ją opóźnić.

3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

4. Usługa świadczona jest przez wyspecjalizowanych ekspertów w dziedzinie świadczonej Usługi 

5. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu i zależna jest od wybranego przewoźnika przez Klienta. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu znajdującym się na stronie www.sarega.pl/cennik . Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu” w menu na stronie głównej.

7. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sarega.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę Towaru lub Usługi oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.sarega.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należytymi podatkami i kosztami dostarczenia Towaru.

8. Informacje o cenie Towaru lub Usługi, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru lub Usługi dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Towarze lub Usłudze

9. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

10. Ceny Towarów i Usług prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru lub Usługi nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny, każdorazowo zmiana ta zostanie umieszczona w Sklepie Internetowym. 

11. Jeśli, po złożeniu przez Klienta Zamówienia obejmującego kilka Towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, IPP Sarega niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub koncie Klienta, gdy Klient złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim wypadku Klient ma możliwość anulowania Zamówienia w całości lub w części , w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie informując o tym IPP Sarega za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@sarega.eu albo w formie pisemnej na adres pocztowy IPP Sarega podany w § 1

 

§ 6 Płatności

 

 

1. Na każdy sprzedany Towar lub świadczoną Usługę Usługodawca wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pośrednictwem systemu Płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto bankowe Sklepu.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Przedmiot wyżej wymienionej umowy, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez IPP Sarega, IPP Sarega nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 8 Procedura reklamacji

 

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym w menu na stronie głównej

4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć IPP Saredze dowód zakupu Towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.

5. Sklep niezwłocznie przekaże reklamację do producenta Towaru lub dostawcy Usługi. O decyzji w sprawie reklamacji poinformuje Klienta w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta producent Towaru lub dostawca Usługi naprawi lub wymieni reklamowany Towar/Usługę na nowy, pełno wartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru/Usługi. IPP Sarega nie ponosi odpowiedzialności za decyzję producenta sprzedawanych Towarów lub dostawców Usług.

6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

7. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem Baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3.Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

1) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

2) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@sarega.eu

3) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej Umowy:

1) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

2) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej Umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

3) Treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 10 Zmiana Regulaminu

 

1. Usługodawca ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

2. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. IPP Sarega  honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Usługodawcy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).